Nothing is more
repugnant than the
smell of injustice.


Ignorance breeds
poverty and poverty
breeds ignorance.

It is time we Filipinos
join hands to break
this vicious cycle.
English-Tagalog Diksyonaryo ng Katig.Com
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
Tagalog Translation
Decade - Demonstrative


decade - dekada; sampung taon
decay - pagkabulok
decease - patay; pumanaw; yumao
deceitful - madaya
deceive - daya; magdaya; linlang
deceived - nadaya; nandaya; nilinlang
deceiving - nandadaya; nakadadaya; nililinlang
December - Disyembre
decide - pasiya; desisyon
decided - nagpasiya; nagdesisyon
deciding - pagpapasiya; nagdedesisyon
decision - hatol; pasiya; desisyon
deck - kubyerta
declaim - bumigkas
declaration - pahayag; salaysay
declarative - pasaysay
declare - ipahayag; isaysay
decompose - lansag; malansag
decomposed - nalansag
decomposing -nalalansag
decorate - palamutian
decorated - pinalamutian
decorarating - pinalalamutian
decoration - palamuti; adorno; dekorasyon
decorative - pampalamuti; mapalamuti
decrease - bawasan; paliitin
dedicate - alay; ialay; handog
dedicated - v. inialay; inihandog
dedicating - iniaalay; inihahandog
dedication - pag-aalay; paghahandog
deed - n. gawa
deed - n. kasulatan
deep - malalim
deep - taos puso
deeper - mas malalim
deepest - pinakamalalim
deeply - pailalim
deeply - taos puso
deepwell - balon
deer - usa
defeat - talo; pagkatalo; gapi; pagkagapi; daig; pagkadaig
defeated - natalo; nagapi; nadaig
defeating - natatalo; nagagapi; nadadaig
defeating - tinatalo; ginagapi; dinadaig
defect - sira; kapintasan
defect - bumaliktad; sumapi
defection - pagbaliktad; pagsapi
defence - pagtatanggol
defend - ipagtanggol; pagtatanggol
defender - tagapagtanggol
defensive - mapagtanggol
defiant - palaban; pahamon
deficiency - kakulangan
deficient - kulang
define - ipaliwanag; ilarawan
definite - tiyak
definitely - tiyakan
definition - ibig sabihin; katuturan
deflect - ilihis; lumihis
deflection - paglihis
deform - sirain ang ayos o hugis
deformation - kasiraan ng ayos o hugis
deformity - pagkasira ng ayos o hugis
degenerate - pagbaba ng antas
degrade - ibaba ang antas
delay - abala; huli; pagkaabala; pagkahuli
delayed - naabala; nahuli
delaying - naaabala; nahuhuli
delegate - ipaubaya sa iba; ikatawan
delegation - kumakatawan
delicacy - kisig; ayos; husay
delicacy - kakaning espesyal
delicate - masilan; marupok; sirain
delicious - masarap
delight - galak
delighted - nagagalak
delinquent - pabaya; mapagpabaya
deliver - hatid; ihatid; dalhin
deliverance - paghatid; paghahatid; paglaya; pagpapalaya
delivery person - tagahatid; tagapaghatid
delta - wawa
demand - hingi; humingi; hingin
demean - hamak; hamakin; insulto
demeaning - nakakahamak; nakakainsulto
demeanor - asal; kilos
democracy - demokrasya
democrat - demokrata
demolish - gibain; wasakin
demolished - giniba; winasak
demolishing - ginigiba; winawasak
demolition - demolisyon; paggiba; pagwasak
demon - demonyo; diyablo
demonstrative - mapagpakita

Next for letter D:   page 1   page 2   page 3   page 4   page 5   page 6   page 7   page 8
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Your Ad Here
Your Ad Here