Nothing is more
repugnant than the
smell of injustice.


Ignorance breeds
poverty and poverty
breeds ignorance.

It is time we Filipinos
join hands to break
this vicious cycle.
English-Tagalog Diksyonaryo ng Katig.Com
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
Tagalog Translation
Denial - Diamond


denial - pagtanggi
denied - tumanngi; tinanggihan
denomination -denominasyon; samahang pangsimbahan
denomination - salapi; pera
denotation - palatandaan himaton
dense - masukal
density - bigat; pagkakitkit
dent - yupi
dental - pang-ngipin
dented - nayupi
denting - nayuyupi
dentist - dentista
denying - tumatanggi; tinatanggihan
depart - alis; umalis
departed (died) - namatay; pumanaw
departed (went) - umalis
departing - umaalis
department - kagawaran
departure - pag-alis; alisan
depend - asa; umasa; magtiwala
dependability - pagkamaaasahan
dependable - maaasahan
depended - umasa
depending - umaasa
depending - base
deplete - ubos
depleted - inubos
depleting - inuubos
deposit - lagak; deposito
deposited - naglagak
depositing - naglalagak
deposition - simumpaang pahayag
depression - uka; lubog
depression (weather) - sama ng panahon; bagyo
depression (health) - sakit sa pagkalungkot; pagkamalungkutin
deputy - deputado; kanang-kamay
derrick - derik; makinang pambuhat
descend - bumaba; lumusong
descent - pagbaba; paglusong
describe - ilarawan
description - paglalarawan
desire - nais; udyok
desert - n. disyerto
desert - iwanan
deserted - iniwanan; pinabayaan
deserter - takas
deserting - iniiwanan
deserve - nararapat; karapat-dapat
designer - desinyador
desirable - kanais-nais; kaibig-ibig
desire - nais; pagnanais; gusto; ibig; pagnanasa; pumita
desk - mesa; sulatan
desolate - ilang na lugar
desolate - nag-iisa; naghihinagpis
desolation - pag-iisa; paghihinagpis
despair - kawalang pag-asa
desperate - walang pag-asa; desperado
desperation - kawalang pag-asa
despise - kasuklaman
dessert - panghimagas
destine - italaga
destroy - sirain; gibain; wasak; wasakin
destroyed - sinira; giniba; sumira; gumiba; winasak
destroying - sinisira; ginigiba; sumisira; gumigiba; winawasak
destruct - sira; sirain; giba; gibain
destruction - pagkasira; pagkagiba
destructive - nakakasira
detach - tanggal; bakbak
detached - natanggal; tinanggal; binakbak; nabakbak
detaching - natatanggal; tinatanggal; binabakbak;  nababakbak
detail - detalye
detect - alamin; tiktikan
detection - pang-aalam; paniniktik
detective - sikreta; tiktik
detector - detektor; gamit paniktik
determination - sugid; kasugiran; katiyakan
determined - masugid; tiyak; buo ang loob
develop - usad; iusad; unlad; iunlad
development - pag-usad; pag-unlad; kaunlaran
deviate - lihis; lumihis
deviation - paglihis
device - instrumento; gamit
devil - demonyo; diyablo
devilish - masama; malademonyo
devise - magplano; mag-isip
devour - sakmal
devoured -sinakmal
devouring - sinasakmal
devote - ialay
devoted - inialay
devoting - iniaalay
dew - hamog
dewy - mahamog

dialect - wika
dialog - pag-uusap
dial - dayal
diamond - diamante

Next for letter D:   page 1   page 2   page 3   page 4   page 5   page 6   page 7   page 8
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Your Ad Here
Your Ad Here