Mga sagot sa Palaisipan Level 1 by Katig.Com
Mga sagot sa ating Palaisipang Pinoy, o Pilipino puzzles:1.  Sagot: (c) 20 - Ang kendi ay 0.50 bawat isa kaya ang P10.00  ay
  makakabili ng 20 kendi.


2.  Sagot: (b) Siyam na putol lang. Sa pagsiyam at huling putol ay 2
  ang madadagdag - ang pangsiyam at pangsampung piraso.


3.  Sagot: (b) yelo - Mas magaan ang yelo kaya laging nakalutang
  ang yelo sa tubig.


4.  Sagot: (c) 12 - Lahat ng buwan sa isang taon ay may 28th na araw.


5.  Sagot: (a) wala - Dahil magkakasama lang sa isang maliit na sanga,
  nabulabog at nagliparan ang mga ibon kaya walang naiwan sa
  sanga.


6.  Sagot: (b) sa Australia - Ang isang galon sa Australia ay  mas malaki
  ng 20% kaysa isang galon sa Pilipinas. Sa Pilipinas ay ginagamit
  ang sukat na US gallon at sa Australia naman ay ginagamit ang
  sukat na imperial gallon. Kaya ang isang galon ng tubig sa Australia
  ay mas mabigat kaysa sa isang galon ng tubig sa Pilipinas sa
  dahilang magkaiba ang laki ng galon na ginagamit.


Basahin ang mga tanong sa Palaisipan Level 1.

Go to:
Palaisipan Level 2
Palaisipan Level 3
Palaisipan Level 4
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us